Ngày 28/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Tiền Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 50 đại biểu chính thức. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang.
Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III
Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Công tác địa phương VUFO; ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang; các sở, ban ngành; nguyên lãnh đạo Liên hiệp Tiền Giang qua các thời kỳ, cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị một số tỉnh, thành trong khu vực.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Liên hiệp Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II. Trong đó, trong nhiệm kỳ II, Liên hiệp Tiền Giang đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân (ĐNND); thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong các hoạt động ĐNND, đầu mối vận động phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả góp phần thắng lợi cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước; gắn hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân với công tác vận động viện trợ PCPNN; đẩy mạnh hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới…

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng bức trướng cho Liên hiệp Tiền Giang.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ mới là cải tiến, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động ĐNND trong tình hình mới theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, củng cố kiện toàn tổ chức Liên hiệp hữu nghị tỉnh và các hội thành viên, phát triển thêm các hội hữu nghị song phương nhằm tăng cường sự hiểu biết và góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Tiền Giang đến bạn bè quốc tế. Thông qua công tác ngoại giao nhân dân, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ quyền và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt danh mục dự án kêu gọi viện trợ PCPNN được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội đã hiệp thương biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 18 thành viên. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO - chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Liên hiệp Tiền Giang đã đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch VUFO cho biết, Đại hội XIII của Đảng vừa qua đã đề ra đường lối phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam vì cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và các mục tiêu cụ thể phấn đấu để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ 21. Đại hội đã khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, lần đầu tiên văn kiện Đại hội Đảng XIII đã nêu rõ việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Chủ tịch VUFO tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc- phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác ĐNND giai đoạn 2015 - 2020.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho rằng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng cần tiếp tục nâng cao nhận thức về đối ngoại nhân dân, được nêu rõ trong nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, Kết luận 158-KL/TW ngày 1/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận 102-KL/TW về Hội quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hữu nghị các cấp từ Trung ương đến địa phương cũng như các Hội, tổ chức thành viên phát huy hiệu quả vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần giữ gìn hòa bình ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Theo Chủ tịch VUFO, Đại hội của Liên hiệp Tiền Giang là đại hội đầu tiên của một liên hiệp hữu nghị ở địa phương diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIII của Đảng và cũng là Đại hội đầu tiên sau khi Điều lệ của Liên hệp Hữu nghị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 23/3 vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Chủ tịch VUFO tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác ĐNND, giai đoạn 2015 - 2020.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ĐNND của tỉnh theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Chủ tịch VUFO lưu ý Liên hiệp Tiền Giang cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ. Hoạt động ĐNND của tỉnh cần bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chương trình hành động của VUFO thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị 38 và Nghị quyết Đại hội VI của VUFO.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh để thông tin thành tựu phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước con người quê hương Tiền Giang, đất nước Việt Nam đến bạn bè các nước, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đối với Việt Nam trong những vấn đề dân chủ, nhân quyền, về chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo.

Liên hiệp Tiền Giang cũng cần nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN và hợp tác với các tổ chức PCPNN trên cơ sở những ưu tiên của tỉnh, gắn mục tiêu chính trị đối ngoại với vận động viện trợ PCPNN, đáp ứng đúng mục tiêu, lợi ích của tỉnh; chủ động kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, trường cao đẳng, đại học trong địa bàn nhằm thu hút nhiều hơn các doanh nhân, giới trẻ tham gia các hoạt động ĐNND.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Chủ tịch VUFO tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch VUFO tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Liên hiệp Tiền Giang sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều thành tích mới trong công tác ĐNND, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của Tiền Giang. “VUFO và các tổ chức thành viên ở Trung ương sẽ làm hết sức mình tiếp tục phối hợp hỗ trợ cho Liên hiệp Tiền Giang hoạt động ngày càng chất lượng và hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống Liên hiệp hữu nghị của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn”, bà Nga nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua với vai trò là đầu mối về công tác ĐNND, vận động PCPNN, Liên hiệp Tiền Giang đã chủ động với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các hội thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động ĐNND trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, đúng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; gắn hoạt động ĐNND với việc vận động PCPNN, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt và tiếp nhận 163 khoản viện trợ từ các tổ chức PCPNN; trong đó có 39 dự án và 124 khoản phi dự án, với tổng gí trị 127,755 tỷ đồng (tương đương 5,55 triệu USD). Riêng Liên hiệp Tiền Giang đã tiếp xúc và làm việc trực tiếp với 132 lượt đoàn/cá nhân đại diện các tổ chức PCPNN với khoảng 1.700 lượt nhân viên/tình nguyện viên đến giao lưu, sinh hoạt hữu nghị và thực hiện các dự án.

Theo ông Vĩnh, các hoạt động giao lưu hữu nghị đã góp phần làm cho nhân dân các nước hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng; hiểu rõ đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của tổ chức, cá nhân vào sự hỗ trợ, viện trợ không hoàn lại theo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực nông thôn, vùng khó khăn; góp phần nâng cao đời sống người dân, thực hiện an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tiền Giang
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh cần nhận thức thật đầy đủ về vị trí và vai trò quan trọng của ĐNND, từ đó phối hợp chặt chẽ với ngành ngoại vụ và Liên hiệp Tiền Giang trong công tác ĐNND và vận động PCPNN; cần phải xác định công tác ĐNND là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Dịp này, Chủ tịch VUFO đã tặng kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 cá nhân; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác ĐNND, giai đoạn 2015 - 2020.

Tiền Giang: Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tiếp động lực cho ngư dân bám biển Tiền Giang: Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tiếp động lực cho ngư dân bám biển
Sáng 17/1, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp Báo Người Lao động tổ chức lễ trao 1.000 lá cờ Tổ quốc để tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển.
Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự và chỉ đạo Đại hội.
Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Sáng ngày 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bổ nhiệm lãnh đạo mới Công an Đồng Tháp, Tiền Giang Bổ nhiệm lãnh đạo mới Công an Đồng Tháp, Tiền Giang
Công an các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Tiền Giang và những đặc sản thu hút khách du lịch Tiền Giang và những đặc sản thu hút khách du lịch
Tiền Giang là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, có rất nhiều đặc sản, món ăn nổi tiếng đi vào lòng người. Từ những đặc điểm về điều kiện tự nhiên thuận lợi, người Tiền Giang đã hình thành một nền văn hoá ẩm thực độc đáo khá hấp dẫn du khách gần xa.

In bài viết

Truyền hình