Khóa học nhằm cập nhật các chuẩn mực, quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như các tác động của vấn đề này đến hoạt động của ngành ngân hàng; Giúp học viên nắm được bản chất hoạt động của các giao dịch đáng ngờ liên quan tới rửa tiền - tài trợ khủng bố, phương pháp tiếp cận và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Để các học viên hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ của các định chế tài chính và cá nhân, qua các bài tập thực tiễn và thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Rửa tiền là loại tội phạm khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ ...

Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020

Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng ...

Các văn bản pháp luật liên quan tới phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối

Nhiều văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối được ban hành trong thời gian qua.

Ngân hàng cần đào tạo phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Singapore tổ chức Khóa đào tạo Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các tổ chức hội viên của VNBA.

Thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường từ năng lực cho các thể chế tham gia đấu tranh phòng, chống rửa tiền cho đến thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền...

Cùng với quá trình kiện toàn về khuôn khổ pháp lý, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ công tác phòng chống rửa tiền. Các ngân hàng đã ban hành các quy định riêng liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và cũng đã tổ chức phổ biến kiến thức cho các cán bộ nhằm nâng cao ý thức về phòng chống rửa tiền, từ đó đáp ứng tốt những yêu cầu theo quy định, hạn chế các rủi ro đối với các ngân hàng trong vấn đề này.

Giáo sư Larry Lam - Hiệp hội Ngân hàng Singapore cho rằng: cập nhật các chuẩn mực, quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như các tác động của các vấn đề này đến hoạt động của ngành ngân hàng, các công cụ và nguồn lực có thể bổ sung và hỗ trợ cho việc tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đánh giá bộ máy quản trị và hệ thống, quy trình quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các ngân hàng, giúp học viên tham gia khóa đào tạo hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ của cá nhân và ngân hàng qua các bài tập thực tiễn và thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Giáo sư Larry Lam cũng nhấn mạnh đến việc đề phòng, tránh vi phạm các chuẩn mực, quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố luôn được điều chỉnh để phù hợp với diễn biến của các hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng phức tạp, tinh vi, dưới mọi hình thức. Ngoài ra, Giáo sư Larry Lam cũng lưu ý các học viên thường xuyên cập nhật trang web của Hiệp hội An ninh Ngân hàng Thế giới và của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền - Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) để nắm được những quy định mới nhất.

In bài viết

Truyền hình