UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 12/TB-UBND về lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố năm 2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V
Nhiệm vụ của 6 Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa được phân công là gì? Nhiệm vụ của 6 Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa được phân công là gì?

Thông báo nêu rõ, năm 2021, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ ba, tuần thứ ba hằng tháng tại 2 trụ sở tiếp công dân thành phố ở số 34 phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) và số 20 phố Hoàng Diệu (quận Hà Đông).

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tiếp công dân vào ngày nào?

Quy định của pháp luật hiện hành về tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan HCNN

Khoản 2 và Khoản 4, Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013 và Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 15/8/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân quy định người đứng đầu các cơ quan HCNN trong việc tiếp công dân có trách nhiệm “trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình”. Điều 32, Chương V, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014, quy định về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan HCNN trong việc tiếp công dân: “Thủ trưởng cơ quan HCNN có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Luật tiếp công dân”. Ngoài ra, theo Khoản 5, Điều 12 Luật Tiếp công dân, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tiếp công dân định kỳ ít nhất 01 ngày trong 01 tháng. Và Khoản 5, Điều 13 quy định Chủ tịch UBND cấp huyện phải tiếp công dân định kỳ ít nhất 02 ngày trong 01 tháng.

Luật Tiếp công dân 2013 quy định về việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về lịch tiếp công dân của người đứng đầu. Theo đó, lịch tiếp công dân của người đứng đầu phải được “niêm yết chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác”. Đồng thời, Luật cũng quy định về nơi tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan HCNN, bao gồm: Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp công dân bố trí và phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp. Bên cạnh đó, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định: Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm quyền giải quyết thì thủ trưởng cơ quan HCNN phải trả lời ngay cho công dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu xem xét thì nói rõ thời hạn giải quyết và người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết.

Chân dung 5 Phó Chủ tịch TP. Hà Nội vừa được Thủ tướng phê chuẩn Chân dung 5 Phó Chủ tịch TP. Hà Nội vừa được Thủ tướng phê chuẩn
Ninh Thuận: Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận: Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh
In bài viết

Truyền hình